Strategian läpimenon varmistaminen yhteisen termistön avulla

Yhdenmukainen ymmärrys strategiasanastosta loi vahvan pohjan sille, miten keskeisten termien määrittämiä arvoja toteutetaan käytännössä.

Varmistaakseen uuden strategian toteutumisen kansainvälinen elintarvikealan yritys ryhtyi selkiyttämään ja kehittämään käyttämäänsä strategiasanastoa Ideatehtaan avulla. Mukaan kehitystyöhön on kutsuttu mukaan yrityksen johtoryhmä sekä muut keskeiset avainhenkilöt.

Ensimmäisessä vaiheessa Ideatehtaan avulla keskeiset strategiasanat pystyttiin esittelemään keskitetysti koko kohderyhmälle. Lisäksi saatiin koko avainhenkilöstöltä erilaiset tulkinnat termeistä sekä myös kattavasti ehdotuksia niiden merkityksistä. Näiden tulosten perusteella ryhdyttiin ideoimaan sitä, miten keskeisten termien arvoja voidaan tulkita ja toteuttaa käytännössä.